SMA-rt Betrouwbare voorspelling vrijkomende asbestvezels

Betrouwbare voorspelling vrijkomende asbestvezels bij asbestverwijderen met SMA-rt.

Iedereen kan gebruik maken van dit instrument. Het zijn echter alleen de gecertificeerde asbestinventarisatie bedrijven die bevoegd zijn op grond van een asbestinventarisatie-onderzoek een bindend advies te geven over de optredende risicoklassen bij het verwijderen en de daaraan gekoppelde verwijderingsmethoden en beschermingsmaatregelen.

Het verwijderen van asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen uit een bouwwerk of object is een risicovolle activiteit. De mogelijk vrijkomende asbestvezels kunnen, indien deze door ademhaling in het lichaam zijn gekomen, na een aantal jaren een zeer gevaarlijke vorm van kanker veroorzaken.

Om dit te voorkomen is het van belang dat vóór de verwijdering bekend is of er - en hoeveel asbestvezels bij de verwijdering zullen vrijkomen. Komen er weinig vezels vrij (risicoklasse 1) dan kunnen de beschermingsmaatregelen eenvoudig zijn; komen er meerdere asbestvezels vrij dan zal er sprake zijn van risicoklasse 2 of zelfs risicoklasse 3, waarbij zeer strenge beschermingsmaatregelen moeten worden genomen.

In de afgelopen jaren zijn bij veel asbestverwijderingswerken de vrijkomende asbestvezels gemeten. Gekoppeld aan de soort asbest, wijze van bevestiging en verwijdering, beschermingsmaatregelen en andere belangrijke gegevens is door TNO een databestand opgebouwd.
Gebruikmakend van deze data is -wanneer de invoergegevens bekend zijn- voor bijna alle gevallen een voorspelling te maken van de vrijkomende asbestvezels bij de verwijdering. Deze invoergegevens zijn o.a. de soort asbest en de soort materiaal waarin het asbest is verwerkt, de wijze van bevestiging, de mate van hechtgebondenheid, de staat waarin het materiaal zich bevindt, etc.

Met het door TNO ingerichte databestand als basis is onder verantwoordelijkheid van SCA het instrument SMA-rt ontwikkeld. Daarmee kunnen voor een groot deel van de asbestverwijderingswerken een zeer betrouwbare voorspelling worden gedaan van de vrijkomende asbestvezels onder de voorwaarden dat het asbest verwijderd wordt zoals aangegeven.

Mocht het zo zijn dat er in de praktijk sprake is van een afwijkende situatie die SMA-rt niet vermeldt, dan kan dat gemeld worden. Er zal dan een reactie gegeven worden. Afhankelijk van de aard van de afwijking zal dat meer of minder tijd vragen.

Als gebruiker kunt u dus zelf vaststellen of er in uw situatie waar u asbest wilt laten verwijderen veel of weinig asbestvezels zullen vrijkomen en of er directe gezondheidsrisico's bij die verwijdering zullen optreden.

Hierbij wordt opgemerkt, dat wanneer u asbest laat verwijderen, u volgens de wet dient te beschikken over een Asbestinventarisatierapport volgens SC-540, een officieel document dat door een onafhankelijke en deskundige partij dient te worden opgesteld en waarin de complete inventarisatie inclusief risicoklasse-bepaling van het aanwezige asbest in het onderzochte gebouw(deel) of object is vastgelegd.

Die onafhankelijke en deskundige partij is een volgens SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatie-bureau. Informatie daarover kunt u vinden op www.ascert.nl. Daar kunt in het SCA-Certificaatregister ook zoeken naar asbestverwijderingsbedrijven, die volgens SC-530 zijn gecertificeerd en gerechtigd zijn het asbest te verwijderen. Het inventarisatierapport is de basis voor de aanvraag van de gemeentelijke sloopvergunning en is de wettelijk verplichte leidraad voor het asbestverwijderingsbedrijf bij het verwijderingswerk.

Referenties van Checkpoint Milieu

 • Asbestinventarisatie type A t.b.v. renovatie pand Amsterdam

  Asbestinventarisatie type A t.b.v. renovatie pand Amsterdam

 • Asbestinventarisatie Type A en B diverse woningen te Putten

  Asbestinventarisatie Type A en B diverse woningen te Putten

 • Asbestinventarisatie type A voormalige Berkenschool te Stadskanaal

  Asbestinventarisatie type A voormalige Berkenschool te Stadskanaal

 • Asbestinventarisatie type B onderzoek politiebureau te Barneveld

  Asbestinventarisatie type B onderzoek politiebureau te Barneveld